Algemene voorwaarden

Krachtig Door

Praktijkadres : Swammerdamstraat 1 te Badhoevedorp

Kamer van koophandel nummer: 62281283   

1 januari 2020

 

1.Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 januari  2020 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Krachtig Door als opdrachtnemer optreedt. In deze voorwaarden wordt onder Krachtig Door verstaan: Eenmanszaak Julia van Hoven. De cliënt/opdrachtgever is de wederpartij van Krachtig Door die een product of dienst afneemt. 

2. Privacy
In de privacyverklaring die de cliënt ontvangt bij deelname wordt uitgelegd hoe Krachtig Door omgaat met jouwpersoonsgegevens; welke we verzamelen en waarvoor ze worden gebruikt.

3. Gegevens verstrekken

Bij een verwijzing door de bedrijfsarts wordt de bedrijfsarts op de hoogte gehouden van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden niet zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekt.

4. Aanvaarding opdracht, aanbieding
Gedane aanbiedingen door Krachtig Door zijn geheel vrijblijvend. Het moment van overeenkomst vindt plaats als de cliënt te kennen geeft, via e-mail, mondeling of telefoon, deel te willen nemen aan psychosociale begeleiding, bedrijfsmaatschappelijk werk of leefstijlcoaching. Er zal een bevestiging worden gestuurd en een offerte. De cliënt ontvangt van Krachtig Door via e-mail een bevestiging met daarin de afspraak voor het intakegesprek. In deze mail worden ook de algemene voorwaarden, privacyverklaring en klachtenreglement opgestuurd. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan de cliënt, door deel te nemen aan begeleiding, een workshop of training verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen en ermee akkoord te gaan.  


5. Tarieven en bijkomende kosten

Het tarief wordt berekend over de uitvoertijd van de consulten. Een intake consult omvat 1,5 uur en de vervolgconsulten 1 uur. Wanneer een terugkoppeling of rapportage wordt gevraagd wordt dit berekend conform het uurtarief van 90,-. Rijkosten zijn in overleg. 

6. Betalingsvoorwaarden
De cliënt of opdrachtgever ontvangt een digitale factuur.  Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum en voor aanvang van de activiteit te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen. De betaling dient te geschieden op Krachtig Door bankrekening NL02ABNA0447251422 , ABNAMRO. 

7. Annulering

Indien annulering plaatsvindt binnen 48 uur voor de geplande afspraak , wordt het volledige bedrag doorberekend.   Een afspraak op een maandag dient uiterlijk op vrijdag te worden geannuleerd.

8. Overmacht

Indien Krachtig Door bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft Krachtig Door het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren of op te schorten . Dit is zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Indien door overmacht de nakoming blijvend onmogelijk wordt, dan zal de overeenkomst ontbonden worden voor dat deel dat nog niet nagekomen is. Het verschuldigde bedrag zal dan teruggestort worden op rekening van de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid
Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De aanvaarding van de overeenkomst verklaart de cliënt of opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer, op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. De deelnemer blijft zelf altijd verantwoordelijk. 

10. Toepasselijk Recht

Nederlands recht is van toepassing. De burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Krachtig Door is bevoegd kennis te nemen van geschillen.