Werkwijze

Bedrijfscoaching

Bij (dreigend) verzuim kan de werknemer worden doorverwezen naar de bedrijfsmaatschappelijkcoach/bedrijfsmaatschappelijk werker door een HR medewerker, verzuimcoach, leidinggevende of bedrijfsarts. Ook kan een medewerker zelf om een bedrijfscoach vragen en dit overleggen met de betreffende verzuim coördinator.

Na de aanmelding wordt binnen enkele werkdagen een intakegesprek gepland. In dit gesprek wordt de werk- en privé situatie in kaart gebracht en de coachvraag verhelderd.  Er wordt met de betrokken verwijzer contact opgenomen voor diens visie op het (dreigend) verzuim en om de hulpvraag van de verwijzer in kaart te brengen.

Het intakegesprek duurt 1,5 uur waarvan 1,0 uur gesprekstijd  en 0,5 uur voor het opstellen van een rapportage en behandelplan. De verwijzer ontvangt uiterlijk binnen vijf werkdagen het advies voor verdere begeleiding. Op dat moment wordt ook afgesproken hoe vaak de verwijzer terugkoppeling van de rapportage wenst. 

Na akkoord door de verwijzer wordt binnen een week een eerste consult ingepland. 

Een traject bedrijfsmaatschappelijk werk bestaat uit:

  • 2 tot 6 gesprekken maximaal
  • afstemming met direct leidinggevende of verwijzer (indien gewenst een drie gesprek) 
  • adviserende en ondersteunende gesprekken voor leidinggevenden
  • online training/vragenlijsten/begeleide video’s

Een vervolgconsult duurt een 1 uur en 0,5 uur voor de proces rapportage. 

Tijdens het face to face contact wordt gebruikt gemaakt e-Coaching . E-coaching helpt bij het sneller behalen van resultaat en ondersteunt bij het realiseren van gedragsverandering.

Wanneer er behoefte is aan een driegesprek met werknemer en leidinggevende is dat mogelijk. Afhankelijk van het traject wordt dit gesprek halverwege of aan het eind van het traject ingepland.  Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke gevolgen de problematiek heeft voor de betrokkenen. Er wordt besproken welke stappen genomen kunnen worden om tot een goede oplossing voor alle partijen te komen. Doorgaans duurt een drie gesprek ongeveer 1,5 uur exclusief rapportage. 

Leefstijlcoaching

In de intake (1,5 uur) worden de leefstijl gedragingen van de client in kaart gebracht.  Hiermee ontstaat goed zicht op de levensgebieden zoals werk, gezondheid, relatie en vrijetijdsbesteding. Het wordt  duidelijk op wat voor manier de cliënt al heeft geprobeerd het om met uitdagingen op het gebied van leefstijl om te gaan.  Ik zal hierbij doorvragen op factoren zoals Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning (BRAVO factoren). Vervolgens stel ik in samenwerking met de cliënt een behandelplan op. Hierin worden doelen duidelijk omschreven en de tijdsduur van het traject afgesproken. 

Een traject leefstijlcoaching bestaat uit:

  • gemiddeld 5 tot 10 gesprekken 
  • afstemming met direct leidinggevende of verwijzer 
  • adviserende en ondersteunende gesprekken voor leidinggevenden

Zowel bij bedrijfsmaatschappelijk werk als  leefstijlcoaching wordt o.a. gewerkt met oplossingsgericht coachen, motiverende gespreksvoering, Rationeel Emotieve Therapie (RET),  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en ontspanningsoefeningen. Indien gewenst wordt wandelcoaching toegepast. Er wordt ook gebruikt gemaakt e-Coaching . e -Coaching helpt bij het sneller behalen van resultaat en ondersteunt bij het realiseren van gedragsverandering.